سیاست و اجتماع

چرخش‌های لیبرالیسم

نام کتاب : چرخش‌های لیبرالیسم

نویسنده : محمد توحیدفام

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1384

تعداد صفحه : 270

قیمت : 135,000 ریال

 

ارائۀ تعریفی مناسب از لیبرالیسم به جهت اجتناب لیبرال‎ها از اظهار اصول مسلم، تأکید بر جنبه‎های علمی لیبرالیسم، پرهیز از برداشتی اصولی از مسائل اجتماعی و همچنین عقاید گوناگون لیبرال‎ها دربارۀ دولت و نظام اقتصادی، همواره با دشواری‎هایی روبرو بوده است. با این وجود لیبرالیسم حرکت تاریخی مشخصی از اندیشه‎ها در عصر جدید است که در جریان نوزایی و اصلاح‎گری آغاز می‎شود و ارزش‎های آن نه بر پایۀ متافیزیکی بلکه بر بنیاد نظریه‎ای از ماهیت انسان و جامعه قرار دارد. کتاب حاضر جنبه‎های مختلف لیبرالیسم را بررسی می‎کند.