کتاب‌های دائره المعارف و فرهنگ به ترتیب الفبایی

دائره‌المعارف مستشرقان

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی- فارسی

فرهنگ جیبی ادبیات فارسی

فرهنگ عامیانه همدان

فرهنگ گزیده اعلام شرقی در منابع غربی

کهن‌ترین فرهنگ انگلیسی - فارسی

دائره المعارف مستشرقان

 

 

دائره المعارف مستشرقان

عبدالرحمن بدوی

 

ترجمه:

صالح طباطبایی

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی

 

 

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی

سید اسمائیل ضیاء

 

فرهنگ جیبی ادبیات فارسی

 

 

فرهنگ جیبی ادبیات فارسی

احمد تمیم داری

 

فرهنگ عامیانه همدان

 

 

فرهنگ عامیانه همدان

محمد‌حسین یزدانی‌راد

 

فرهنگ گزیده اعلام شرقی در منابع غربی

 

 

فرهنگ گزینده اعلام شرقی در منابع غربی

صالح طباطبایی

 

کهن‌ترین فرهنگ انگلیسی - فارسی

 

 

کهن‌ترین فرهنگ انگلیسی - فارسی

جانی ریچاردسون