معماری و ساختمان

نام کتاب : اهل کجا هستیم: هویت‌بخشی به بافت‌های مسکونی

نویسنده : مروارید قاسمی اصفهانی

چاپ : چهارم

قطع : خشتی

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 268

قیمت : 185,000 ریال

 

كتاب حاضر كنكاسی است دربارۀ هویت‌بخشی به بافت‌های مسكونی. لذا پس از ذكر مقدمه‌ای كه محور آن ضرورت طرح مسئله است، با رویكردی كاربردی و دیدگاهی فرآیندگرا، در قالب دو بخش پایگاه نظری و راهكارهای عملی دنبال می‌شود.

در پایگاه نظری كتاب، هویت اعتبار خود را از تشخیص می‌گیرد كه این مهم نیز به واسطۀ تطابق مستمر تصویر ذهنی از یك پدیده با عینیت آن ممكن می‌شود. براساس ماهیت لایه‌ای فرآیند تشخیص به عنوان زیربنای احراز هویت، پدیده باید در درجۀ نخست از پدیده‌های غیرهم سنخ با آن قابل بازشناسی بوده، در درجۀ بعدی نسبت به پدیده‌های همسخ با آن واجد تشخص باشد.

براساس این تعریف تبیین و ارائه راهبرد برای فراهم آمدن امكان بازشناسی و تشخص بخشی به بافت به‌عنوان یك محلۀ مسكونی خاص محور راهكارهای عملی مطرح شده در كتاب است. این راهكارها از یك طرف باید بتوانند از طریق تأمین درهم تنیدكی، نفوذپذیری، خوانایی، آسایش، امنیت، خودمانی بودن و دنجی به بازشناسی محله به عنوان حوزه‌ای قابل سكونت كمك كنند و از سوی دیگر شهر خاص و نیز در میان سایر محلات آن شهر تا سطح برخورداری اجزا محله از تشخص فراهم آورند. در نهایت كتاب حاضر مدعی است هویت‌بخشی جز اتخاذ تدابیر طراحانه و مدیریتی در حیطۀ تخصص‌های معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و البته با عنایت به خصلت‌های میان رشته‌ای این فعالیت نیست و تحقق‌پذیری آن امری است ممكن و حتی نه چندان دشوار.