معماری و ساختمان

نام کتاب : مقدمه‌ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران

نویسنده : میترا هاشمی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1393

تعداد صفحه : 192

قیمت : 100,000 ریال

 

تاریخ شفاهی از شاخه‌های جدید تاریخی است كه در چند دهۀ اخیر، با اقبال فراوان ایرانیان روبه‌رو شده است. با وجود فعالیت نهادهای مختلف در این زمینه، مبانی نظری و عملی تاریخ شفاهی در ایران هنوز چندان مدون و روشن نیست. تاریخ شفاهی بر اطلاعات تاریخی مبتنی است كه در خاطرۀ مردم است. در تاریخ معماری ایران كه مدارك كتبی نادر و آثار مادی باقیمانده نیز دچار تغییر و ویرانی شده است، اهمیت گنجینۀ اطلاعات شفاهی دوچندان است. با وجود این، اهمیت این دسته از شواهد تاریخی معماری تا امروز مغفول مانده است؛ حال آنكه منابع شفاهی میراست و دیر نیست كسانی كه اطلاعات ارزشمندی از معماری گذشتۀ ایران دارند از دست روند و ما را از آنچه در سینه دارند، محروم كنند.
كتاب حاضر تأملی است در مباحث نظری و عملی و تاریخ شفاهی معماری ایران و گامی نخستین برای حفظ این شواهد ارزشمند تاریخی. كتاب در بخش نخست به تعریف تاریخ شفاهی و تاریخ شفاهی معماری ایران، اهمیت، فایده، و ضرورت آن، و پیشینۀ تاریخ شفاهی و تاریخ شفاهی معماری در جهان و ایران می‌پردازد؛ و در بخش دوم، مباحث عملی تاریخ شفاهی معماری ایران از مصاحبه و گردآوری اطلاعات تا پردازش و بایگانی و سنجش اعتبار شواهد شفاهی و سرانجام تدوین روایت تاریخی را بررسی می‌كند..