معماری و ساختمان

نام کتاب : پژوهش‌های معماری و هنر

به کوشش : مهرداد قیومی بیدهندی

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 144

قیمت : 95,000 ریال

 

این گاهنامه مجموعه‌ای است از آثار محققان معماری وهنر ایران، به‌ویژه در زمینة تاریخ و تئوری معماری و هنر. در این مجموعه، مقاله‌هایی از رشته‌ها و با دیدگاه‌های گوناگون در کناار هم قرار می‌گیرد تا اصحاب رشته‌ها و دیدگاه‌های گوناگون از تجربه‌ها و یافته‌ها و دیده‌های یکدیگر بیاموزند. این مجموعة مقالات مبلغ نوعی از دیدگاه یا رویکرد یا روش در مطالعات معماری و هنر نیست؛ بلکه راه اقسام اینها - به شرط عمق و دقت و مناسبت با هدف فهم بهتر معماری و هنر ایران یا گسترش و تعمیق بنیادهای آن در نظر و روش و شناخت منابع - بدان گشوده است.