معماری و ساختمان

زندگی، فضا، بنا، به‌ ترتیب

نام کتاب : زندگی، فضا، بنا، به‌ ترتیب (تنظیم رابطه توده و فضا در بافت مسکونی)

نویسنده : مروارید قاسمی

چاپ : اول

قطع : خشتی

سال چاپ : 1396

تعداد صفحه : 308

قیمت : 230,000 ریال

 

زمانی که سخن از پرداختن به کالبد شهر به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که کالبد شهر چیست؟ ساده‌ترین جواب به این سوال که تخصصی بیش از تجربه زندگی در شهر را نمی‌طلبد، این است: ساختمان‌ها و فضای مابینشان. پاسخ اخیر در ضمن سادگی، جامع و مانع است و در ترجمان آن به ادبیات حرفه‌ای و تخصصی مطالعات شهری، عبارت «توده و فضا» مطرح می‌شود. اگر ایده‌آلی برای تنظیم رابطه توده و فضا در شهرهای کنونی ما در میان باشد، اولویت بخشی به وجه مکان بودگی آنها به مثابه بستری برای زندگی انسان‌هاست. از این‌رو «ارتقاء کیفی محیط زندگی شهروندان» هدفی غایی است که جای آن دارد در سامان بخشی به وضع کالبدی شهر به کمک تنظیم رابطه توده و فضا، دنبال گردد. در میان گستره کالبدی شهرها، آنچه سهم بیشتری را به لحاظ کمی و کیفی به خود اختصاص می‌دهد بافت مسکونی است. بر این اساس، از میان خیلی پهنه‌های کالبدی شهر بافت‌های مسکونی برای تجربه‌ورزی در تنظیم رابطه توده و فضا با هدف فوق برگزیده شده‌اند. کتاب حاضر بر این باور است که رابطه توده و فضا در بافت‌های مسکونی مقوله‌ای است قابل تنظیم و طراحی و نه امری‌ دست چند و تصادفی و لذا نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد، بلکه نیازمند هدایت و کنترل کیفی مستمر است. بر این مبنا تنظیم رابطه توده و فضا تحت لوای یک نظام طراحی شده میسر است و نه یک طرح و خواه ناخواه معماران و طراحی شهری در ردیف اولین مخاطبان آن قرار خواهند گرفت.