گنجنامه

اتمام موجودی
نوع جلد

مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدۀ معماری دانشگاه شهید بهشتی
جلد اول: خان ههای کاشان، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۱۶۸ ص
جلد دوم: مساجد، اصفهان، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۱۷۶ ص
جلد سوم: بناهای مذهبی تهران، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۱۹۶ ص
جلد چهارم: خانه های اصفهان، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۱۸۰ ص
جلد ششم: مساجد، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۲۹۲ ص، نایاب
جلد هفتم: مسجد جامع )بخش اول(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۲۰۰ ص، نایاب
جلد هشتم: مسجد جامع )بخش دوم(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۱۹۰ ص، نایاب
جلد نهم: بناهای بازار )بخش اول(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۲۰۶ ص، نایاب
جلد دهم: بناهای بازار )بخش دوم(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۱۸۶ ص، نایاب
جلد چهاردهم: خان ههای یزد، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۲۲۸ ص، نایاب
جلد هفدهم: کاروانسراها، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۱۵۶ ص، نایاب
جلد هجدهم: حما مها، رحلی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ، ۱۶۴ ص، نایاب
جلد نوزده: کا خها و با غها )بخش اول(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۳۰۰ ص
جلد بیست: کا خها و با غها )بخش دوم(، رحلی، چاپ اول، ۱۳۹۴ ، ۲۱۲ ص
این مجموعۀ بیست جلدی را که به بیش از ششصد
اثر با ارزش تاریخی معماری می پردازد م یتوان
منحصر ب هفردترین اثر در نو عخود دانست. در این
مجموعه انواع مختلف بناهای تاریخی همچون مساجد،
مدارس، خانه ها، باغ ها، کاروانسراها و غیره با استفاده
از نقشه های کامل معماری، عک سهای گویا و متون
معتبر به زبان فارسی و انگلیسی معرفی می گردند.
گنجنامه که نتیجۀ نزدیک به چهل سال فعالیت دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است، کامل‌ترین سندی است که تاکنون در زمینۀ معماری اسلامی ایران منتشر شده است.
جلدهای ششم تا دهم و هجدهم از گنجنامه توسط انتشارات روزنه به طبع رسیده است.

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

Twitter Instagram
خانه
فروشگاه
حساب کاربری من
0 محصول سبد خرید
منو